.    .     .    .    .
Sumitomo LS1600FJ2
Sumitomo SCX
Sumitomo SH28J