.    .     .    .    .
Mitsubishi BD2H
Mitsubishi MM30SR-3
Mitsubishi MM40SR-3
Mitsubishi MM57SR


Mitsubishi DELICA 4 WDAT
450,000
Mitsubishi FUSO
750,000
Mitsubishi CANTER
760,000